Safex en de NEN 4400-1

De NEN 4400-1 is er voor ondernemers die werknemers uitlenen of detacheren. SNA logoWerkgevers die arbeid inhuren kunnen zich nu beter beschermen tegen uitzendbureaus die niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals identiteitsvaststelling, belastingen en sociale premies. Er is nu een norm op dit gebied voor de uitzendsector, de industrie, de agrarische sector en de vleessector in de vorm van de NEN 4400-1.
Goedgekeurde organisaties ontvangen een inspectie-certificaat en worden opgenomen in het register gecertificeerde ondernemingen van het SNA keurmerk. Dit register is via internet te raadplegen (www.normeringarbeid.nl)

De NEN 4400-1 stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers.
De norm eisen op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies.
Daarnaast kijkt de norm of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken.
Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

Voor de NEN 4400-1 inspectie controleert de inspecteur onder andere:

 • de juridische vorm van uw onderneming
 • de personeelsadministratie: ID-bewijzen, buitenlandse werknemers, arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties
 • de uren- en verlofregistratie
 • de loonadministratie
 • de aangifte administratie
 • de financiële administratie: tijdige en juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting
 • het uitbesteding van werk aan onderaannemers gerelateerd aan de NEN 4400-1 normen
 • en of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen

Safex en de NEN 4400-2

De NEN 4400-2 is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico’s in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in het buitenland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk).

Al voor de introductie van de NEN 4400-2 had Safex Inspectie B.V. veel expertise op het toetsen van ondernemingen in het kader van de NEN 4400-1 geïnspecteerde en VCA gecertificeerde ondernemingen. Het uitvoeren van periodieke inspecties bij ondernemingen is een verplichting van uit de NEN 4400-2 norm.

De NEN 4400-2 geïnspecteerde onderneming onderscheidt zich door inspecties periodiek te laten uitvoeren op naleving van een groot aantal wetten of richtlijnen. Zoals wetten die betrekking hebben op afdrachten en invorderingen in relatie tot o.a Europese verdragen A1, Sociale verzekeringspremie, loon- en omzetbelastingen,, identiteitsvaststelling en arbeidsgerechtigdheid (Wet op de identificatieplicht en Wet arbeid vreemdelingen), Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (Wml), Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga), Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), Wet arbeid in balans (WaB) en de Wet aanpak schijnconstructies (Was).

NEN 4400-2 stelt eisen aan:

 • de loonadministratie
 • de financiële administratie
 • in- en doorleensituaties en uitbesteding van werk
 • de buitenlandse onderneming
 • de administratie
 • de personele administratie

Een geïnspecteerde onderneming voldoet mede aan de NEN 4400-2 norm indien hij ook geregistreerd staat in het openbaar Register Normering Arbeid. www.normeringarbeid.nl. Het register wordt beheerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Internationaal met Safex

In Europa is er vrij verkeer van diensten en werknemers.
De internationale Nationale wet- en regelgeving is niet complex. De opdrachtgever wil zijn risico’s beperken en wil werken met de juiste onderaannemers om niet aansprakelijk te worden gesteld voor de naheffing en boetes door onjuiste afdrachten van belastingen of illegale tewerkstelling.

Safex heeft ruime ervaring in het inspecteren van buitenlandse ondernemingen, wij hebben op dit moment een 84 ondernemingen in het buitenland geïnspecteerd. Wij inspecteren deze ondernemingen in het kader van de NEN 4400-2, waarvoor wij als inspectie-instelling geaccrediteerd zijn. Dit gaat om bedrijven die personeel ter beschikking stellen of werk (in onder aanneming) aannemen.
Safex inspecteert in diverse landen zoals o.a.: in Lithuania, United Kingdom, Slovakije, Polen, Luxemburg, Portugal, Bulgarije, Hongarije, Estland, Roemenië, Ierland en Nederland.

Wij controleren een geïnspecteerde ondernemer periodiek in het land van vestiging voor risicobeperking van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers. Verder toetsen wij op de naleving van bijvoorbeeld de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) of Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en aanwezigheid van de juiste documentatie.

Tarieven

Vraag vrijblijvend een offerte met zeer concurrerende tarieven aan.

Safex Inspectie B.V.

Als één van de certificerende instellingen heeft Safex Inspectie B.V. ervaring in het toetsen van allerlei organisaties. Safex Certificatie B.V. is sinds jaar en dag ook actief in de uitzendsector, met name met het beoordelen van het VCU (Veiligheid Checklist Uitzendbureaus). Om full-service te kunnen verlenen biedt Safex Inspectie B.V. ook NEN 4400-1 & NEN 4400-2 inspecties aan, deze kunnen ook in combinatie met VCU of VCA afgenomen worden.

Beoordeling

Om een uitzendbureau, detachering organisatie of uitlener te kunnen beoordelen, zal Safex Inspectie B.V. met onze deskundige inspecteurs een steekproef uitvoeren op diverse personeels- en administratie dossiers. Safex Inspectie B.V. gebruikt voor deze beoordeling een vast team van inspecteurs die ruime ervaring hebben op het gebied van financiële- en loonadministratie maar ook kennis en kunde van de uitzendbranche bezitten. Uiteraard voldoen zij aan de gestelde eisen uit de NEN 4400-1 & NEN 4400-2.
Daarnaast kan Safex Inspectie B.V. haar beoordelingen voor NEN 4400-1 & NEN 4400-2 combineren met een audit in het kader van veiligheidsmanagementsysteem (VCA *, VCA** en VCU). Hierdoor kan op efficiënte wijze de kwaliteit van uw gehele organisatie worden gecombineerd met uw verplichtingen uit de NEN 4400-1 & NEN 4400-2.

Resultaat

NEN 4400-1 & 4400-2 geïnspecteerde organisaties tonen aan dat zij op een deugdelijke en vertrouwenswaardige wijze zorgdragen voor het afdragen van belastingen en sociale premies. Tevens stellen deze organisaties alles in het werk om de identiteit van de werknemers vast te stellen. Hiermee kunnen inlenende organisaties met vertrouwen gebruik maken van de diensten van uitleners zonder zich zorgen te hoeven maken op een eventuele naheffing van belastingen en sociale premies uit hoofde van de zogenaamde ‘ketenaansprakelijkheid’. Ook beperken zij de risico’s van het werken met illegale arbeiders. Niet in de laatste plaats zal hiermee de overheid in toenemende mate een positief oordeel over uw organisatie en de onderneming vellen, wat zou moeten doorklinken in haar toezicht.

CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014

Vanaf de start van het SNA-keurmerk is continu gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit, dan wel het beter borgen van de kwaliteit. In dit kader is de norm veelvuldig aangepast en zijn nadere regels in reglementen opgenomen. Belangrijk is dat de norm naar aanleiding van veranderde wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt actueel blijft en aansluit bij de beoogde scope. SNA is in overleg met sociale partners tot de conclusie gekomen dat de juiste naleving van de van toepassing zijnde cao van toenemend belang is geworden. Op dit moment is de naleving van cao-bepalingen echter geen onderdeel van het SNA-keurmerk. SNA gaat daarom per 1 juli 2014 een aantal essentiële cao-bepalingen aan het keurmerk toevoegen. Op deze manier probeert SNA haar steentje bij te dragen aan de bescherming van werknemersbelangen in de uitzendbranche. Dit betekent voor uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk en ondernemingen die zich hebben aangemeld voor het keurmerk, dat er vanaf dat moment, mits van toepassing, ook op deze bepalingen geïnspecteerd gaat worden. In een periode van een jaar worden op deze manier alle gecertificeerde en aangemelde uitzendondernemingen op deze cao-bepalingen gecontroleerd.

De aanpassingen op de norm die voor deze uitbreiding nodig zijn kunt u hier nalezen. Vanaf 1 juli 2014 worden deze aanpassingen ook opgenomen in het Handboek Normen en daarmee gepubliceerd op de SNA website.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kantoor van Safex Inspectie B.V. & Safex Certificatie B.V. op telefoonnummer: 088-0289000.

  Wilt u meer informatie? Neem dan hier contact met ons op of bel ons op +31 (0) 88-0289000. U kunt ook direct een offerte aanvragen.