Naar aanleiding van overleg met de SVB is in de NEN normen van 2017 het verbod op het in- en doorlenen van arbeidskrachten met een A1 detacheringsverklaring verwijderd. Ter vervanging is toen toegevoegd dat indien er sprake is van het in- en doorlenen van arbeidskrachten met een
A1-detacheringsverklaring, er sprake moet zijn van een organische band met de in het buitenland gevestigde werkgever.
Op basis van signalen en recente gesprekken met de SVB is gebleken dat, ondanks de door de inspectie-instelling vastgestelde organische band, er in de ogen van de SVB toch geen sprake mag zijn van het in- en doorlenen met een A1- detacheringsverklaring. Daarbij speelt het soort afgegeven A1- detacheringsverklaring een rol.

  • Als de A1-detacheringsverklaring wordt afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 (werk in één land) dan is in-en doorleen niet toegestaan.
  • Als de A1-detacheringsverklaring wordt afgegeven op basis van artikel 13 Verordening (EG) nr. 883/2004 (werk in meerdere landen) dan is in-en doorleen wel toegestaan. (zie bijlage 1: voor teksten van de artikelen)

Bij de bepaling of er sprake is van in-en doorleen van arbeidskrachten met een A1- detacheringsverklaring dient er inzicht te zijn in alle activiteiten (ter beschikkingstellen van arbeidskrachten of aanneming van werk) in de keten van ondernemingen. Bij de inspectie van een onderneming voor het SNA-keurmerk kan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van in- en doorleen, maar alleen als er sprake is van een driepartijen-overeenkomst (die zichtbaar is in de
administratie van de te controleren onderneming) kan dit met (enige) zekerheid worden vastgesteld.

Uitwerking nieuwe normelementen
Om de controle op het verbod van in- en doorleen van een arbeidskrachten met een A1- detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 mogelijk te maken, dienen in de NEN 4400-1 en NEN 4400-2 norm nieuwe normelementen toegevoegd te worden. Op basis van deze normelementen kunnen bij beide inspecties vastgesteld worden of er sprake is van in- en doorleen van een arbeidskracht met een A1-detacheringsverklaring afgegeven op basis van
artikel 12. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen inleen van niet SNA gecertificeerde ondernemingen (op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen die staan ingeschreven in het Register Normering Arbeid) of van ondernemingen die niet kunnen aantonen te voldoen aan waarborgen die gelijkwaardig zijn aan waarborgen die
het Register Normering Arbeid biedt en wier kerncompetentie is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of aanneming van werk en inleen van wel SNA gecertificeerde ondernemingen
(op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen die staan ingeschreven in het Register Normering Arbeid).

Aanpassingen in de NEN 4400-2

doorlener
degene die een werknemer die aan hem ter beschikking is gesteld vervolgens ter beschikking stelt aan een derde om onder diens toezicht of leiding werkzaam te zijn.
Opmerking:
Werknemers die in Nederland werken met een A1 detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 mogen door degene die ze heeft ingeleend niet aan
een derde ter beschikking worden gesteld (doorgeleend) om onder diens toezicht en leiding werkzaam te zijn.

 

4.2.2.1 Het voeren van een adequate personeelsadministratie
De onderneming moet op basis van doeltreffende beheersingsmaatregelen een juiste, volledige en tijdige personeelsadministratie voeren van alle werknemers die voor de onderneming in Nederland arbeid gaan verrichten, verrichten of hebben verricht. Zij moet hiervoor waarborgen dat: (…)
1) Een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden voor het tijdig melden van
werknemers die werkzaamheden uitvoeren in Nederland in het online meldloket voor buitenlandse werknemers (postedworkers.nl).
(opmerking: bij het niet voldoen aan de gestelde eis 4.2.2.1.9 zal tot 1 september 2020 een opmerking worden gemaakt. Na 1 september 2020 zal dit worden gesanctioneerd met een minor)

2) Optie 1:
Er geen werknemers met een A1 detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 worden in- en doorgeleend

Optie 2:
Een procedure is vastgesteld, is ingevoerd en wordt onderhouden om te voorkomen dat werknemers met een A1 detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 die werkzaamheden uitvoeren in Nederland worden in- en doorgeleend

4.2.5.1 Uitbesteden van werk aan en in- en doorlenen van, op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen
In- en doorlenen van arbeidskrachten en het uitbesteden van werk is, indien dit gebeurt van respectievelijk aan op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen die staan ingeschreven in het Register Normering Arbeid dan wel die kunnen aantonen te voldoen aan waarborgen die gelijkwaardig zijn aan waarborgen die het Register Normering Arbeid biedt
en wier kerncompetentie is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of aanneming van werk, toegestaan indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
1) Indien er sprake is van het in- en doorlenen van arbeidskrachten met een A1-
detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 en 13 Verordening (EG) nr. 883/2004, moet er sprake zijn van een organische band met de in het buitenland gevestigde werkgever.
OPMERKING 1 Van een organische band is sprake in geval van een relatie tussen de in het buitenland gevestigde werkgever en werknemer waarbij:

— de verantwoordelijkheid inzake de aanwerving ligt bij de in het buitenland gevestigde werkgever;

— de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst aan te passen en te beëindigen uitsluitend ligt en blijft liggen bij de in het buitenland gevestigde werkgever en werknemer;

— de verplichting ten aanzien van het loon van de werknemer berust bij de in het buitenland gevestigde werkgever, onverminderd eventuele overeenkomsten tussen deze werkgever en de inlener en/of doorlener in het land van tewerkstelling over de manier waarop de betalingen aan de werknemer
worden voldaan;

— de in het buitenland gevestigde werkgever en werknemer zijn overeengekomen waar de werknemer gaat werken; de in het buitenland gevestigde werkgever is daartoe een (inleen)overeenkomst aangegaan met de uiteindelijke inlener in Nederland.

 

2) Er worden geen arbeidskrachten met een A1 detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 in- en doorgeleend.
3) Het inlenen of het uitbesteden van werk wordt schriftelijk vastgelegd.
4) Indien arbeidskrachten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel Zwitserland, worden ingezet, moet iedere inlenende onderneming, iedere onderneming die werk uitbesteedt dan wel iedere opdrachtgever:
a) bij aanvang van de arbeid door de uitlenende onderneming, de in- en doorlenende onderneming of de (onder)aannemer in het bezit zijn gesteld van kopieën van alle relevante pagina’s van het aan de arbeidskrachten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel Zwitserland, afgegeven geldige en authentieke identificatiedocument en indien van toepassing van hun werkvergunning;
b) bij aanvang van de arbeid ook zelf aan de hand van het aan de arbeidskrachten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel Zwitserland, afgegeven geldige en authentieke identificatiedocument hun identiteit vaststellen en indien van toepassing aan de hand van de geldige afgegeven werkvergunning hun gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland vaststellen. De onderneming of opdrachtgever moet daarbij, met het oog op persoonsverwisseling, de onder a) genoemde kopieën betrekken;
c) de onder a) genoemde kopieën tot vijf jaar na het kalenderjaar van de arbeid in haar of zijn administratie bewaren.

OPMERKING 2 Indien de artikelen 1 t/m 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L 141) niet van toepassing zijn, zijn er door de uitlenende onderneming, de in- en doorlenende onderneming of de (onder)aannemer wel kopieën van alle relevante pagina’s van (de)
identiteitsdocument(en), en indien van toepassing de werkvergunning(en), ter beschikking gesteld aan de inlenende onderneming, iedere onderneming die werk uitbesteedt dan wel iedere opdrachtgever.
Iedere inlenende onderneming, iedere onderneming die werk uitbesteedt dan wel iedere opdrachtgever stelt de identiteit van deze arbeidskrachten vast.
Een voorbeeld van wanneer deze artikelen niet van toepassing zijn, is wanneer er sprake is van een beperking op het vrije verkeer van werknemers opgelegd aan burgers uit nieuw tot de Europese Unie toetredende landen.

4.2.5.2 Uitbesteden van werk aan en in- en doorlenen van, niet op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen
In- en doorlenen van arbeidskrachten en het uitbesteden van werk is, indien dit gebeurt van respectievelijk aan niet op basis van NEN 4400-1 of NEN 4400-2 geïnspecteerde ondernemingen die niet staan ingeschreven in het Register Normering Arbeid dan wel die niet kunnen aantonen te voldoen aan waarborgen die gelijkwaardig zijn aan waarborgen die het Register Normering
Arbeid biedt en wier kerncompetentie is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten of aanneming van werk, alleen toegestaan indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
1) De onderneming die in Nederland arbeid ter beschikking stelt zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub c Waadi, staat correct geregistreerd in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel.
2) Het inlenen of het uitbesteden van werk wordt schriftelijk vastgelegd.
3) Indien er sprake is van het in- en doorlenen van arbeidskrachten met een A1-
detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 en 13 Verordening (EG) nr. 883/2004, moet er sprake zijn van een organische band met de in het buitenland gevestigde werkgever.
OPMERKING 1 Voor een toelichting op het begrip organische band, zie opmerking 1 onder 4.2.5.1.
4) Er worden geen arbeidskrachten met een A1 detacheringsverklaring afgegeven op basis van artikel 12 Verordening (EG) nr. 883/2004 in- en doorgeleend.
5) Indien arbeidskrachten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel de Europese Economische Ruimte dan wel Zwitserland, worden ingezet, moet iedere inlenende onderneming, iedere onderneming die werk uitbesteedt dan wel iedere opdrachtgever: