Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. Dit is neergelegd in het nieuwe artikel 8a van de Waadi, dat op die datum van kracht zal worden. Op 18 december 2019 is het Besluit Adequate pensioenregeling payrollwerknemers in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee definitief geworden. Ook dit besluit gaat in per 1 januari 2021. Met dit besluit is de regelgeving vanuit de wetgever rondom het payrollpensioen afgerond. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de normpremie voor 2021 bekendgemaakt. De normpremie zal 14,5% bedragen. Dit is lager dan de premie in 2020 en is lager dan eerder verwacht. Deze daling wordt verklaard door de (iets) lagere raming van de ontwikkeling van pensioenpremies tussen 2019 en 2021 door het CPB.