Voor wie geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt voor buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen (dienstverrichters) uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland gaan werken.

Dit zijn:
• werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
• multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging

in Nederland;

• uitzendbureaus die uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

• zelfstandigen die werkzaam zijn in bepaalde sectoren

Tot de EER behoren alle lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

De regelgeving is opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en voor wat betreft cao’s in de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.

De dienstontvanger (klant/opdrachtgever) is het bedrijf dat een contract heeft met de dienstverrichter. Bij onderaanneming kan de dienstontvanger ook een buitenlands bedrijf zijn dat werk heeft aangenomen in Nederland. Op het afschrift van de melding dat de klant/opdrachtgever (dienstontvanger) krijgt van de werkgever of zelfstandige, staan ten minste zijn identiteit en de identiteit van de gedetacheerde werknemer(s) (van de werkgever), het adres van de werkplek en de aard en duur van de werkzaamheden.

kleine bedrijven en een jaarmelding?

Kleine bedrijven (1-9 medewerkers in dienst) en meldingsplichtige zelfstandigen die gevestigd zijn binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens, kunnen gebruikmaken van een jaarmelding.

De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige moet in het voorafgaande kalenderjaar ten minste drie transnationale diensten verricht hebben in Nederland of in het voorgaande kalenderjaar al een geldige melding hebben gedaan enmag niet werkzaam zijn in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, uitzendsector of personeelsbeheer. Bedrijven in goederenvervoer over de weg kunnen wél gebruik maken van de jaarmelding.

De buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige meldt een aantal zaken in het online meldloket.

– De buitenlandse werkgever (dienstverrichter) meldt in het online meldloket:
a) de identiteit van de melder;
b) uw bedrijfsgegevens;
c) uw contactpersoon, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU; d) de identiteit van de klant/opdrachtgever;
e) de sector waarin u in Nederland werkzaam zal zijn;
f) het adres van de werkplek;
g) verwachte duur van de werkzaamheden;
h) de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon; i) de identiteit van werknemer(s) die tijdelijk in Nederland komen werken; en
j) de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor uw werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Bij een jaarmelding hoeft de identiteit van de klant/opdrachtgever niet vermeldt te worden.

Wie kan een contactpersoon zijn en wat is zijn of haar rol?

Een contactpersoon is het aanspreekpunt voor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) in Nederland en moet dus in Nederland aanwezig zijn om vragen te beantwoorden van de Inspectie SZW over de detachering.

Ook moet een contactpersoon bevoegd zijn om documenten van de detachering te verzenden en ontvangen. Alleen natuurlijke personen kunnen contactpersoon zijn. Een gedetacheerde werknemer kan fungeren als contactpersoon, als hij gedurende de hele dienst in Nederland bereikbaar is voor de Inspectie SZW. Een administratiekantoor kan geen contactpersoon zijn, een persoon in dienst van het administratiekantoor wel.

– De meldingsplichtige zelfstandige meldt in het online meldloket: a) de identiteit;
b) de bedrijfsgegevens;
d) de identiteit van de klant/opdrachtgever;

e) de sector waarin u in Nederland aan het werk gaat;
f) het adres van de werkplek;
g) verwachte duur van de werkzaamheden;
h) de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;

i) de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden, vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Bij een jaarmelding hoeft de identiteit van de klant/opdrachtgever niet vermeldt te worden.

Voor welke incidentele activiteiten hoeft de dienstverrichter niet te melden?

In een aantal gevallen van incidentele arbeid hoeft de dienstverrichter zijn werknemers niet te melden. De dienstverrichter hoeft zijn werknemers niet te melden als de dienstverrichter ze tijdelijk de volgende soorten incidentele werkzaamheden laat uitvoeren:

• Initiële assemblage of de eerste installatie van een goed, uitgevoerd door gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers. Mits de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel zijn van een overeenkomst voor de levering van goederen en noodzakelijk zijn voor het in werking stellen ervan en de duur van de werkzaamheden niet meer dan acht dagen bedraagt, tenzij het werkzaamheden in de sector bouwbedrijf betreft.

• Dringend onderhoud of reparaties aan werktuigen, machines of apparatuur, die door de dienstverrichter zijn geleverd aan de dienstontvanger ten behoeve waarvan de reparaties of het onderhoud plaatsvinden, dan wel werknemers die door de dienstverrichter geleverde software installeren, aanpassen, of die instrueren over het gebruik van die software. Mits hun verblijf noodzakelijk is voor deze activiteiten en niet meer dan 12 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 36 weken bedraagt.

• Het bijwonen van wetenschappelijke congressen, mits het verblijf niet meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.

• Zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met bedrijven of instellingen, mits het verblijf niet meer dan 13 weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.

• Werknemers die als correspondent werkzaam zijn in dienst van een publiciteitsmedium dat zijn hoofdzetel buiten Nederland gevestigd heeft.

• Deelnemers aan internationale sportwedstrijden en hun vaste persoonlijke begeleiders, mits hun verblijf niet meer dan 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken bedraagt.

• Artiesten en musici en hun vaste persoonlijk begeleiders die een voorstelling uitvoeren, beeldend kunstenaars, conservators of restauratoren, mits hun verblijf niet meer dan 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken bedraagt.

• Gastdocenten die werkzaam zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

• Onderzoekers en leden van een wetenschappelijk team die door een universiteit of een wetenschappelijke instelling worden tewerkgesteld, die in Nederland aan een wetenschappelijk programma van een universiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, mits hun verblijf niet meer dan 13 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.

Deze uitzonderingen gelden niet als de dienstverrichter een werknemer uit een derde land (een land buiten de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland) detacheert op grond artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav).

zelfstandigen die werkzaam zijn in bepaalde sectoren

De meldingsplicht geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren.

De sector waarin de ZZP-er werkt, wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

• de aard van de feitelijk verrichte werkzaamheden;
• de activiteiten en werkzaamheden zoals die zijn benoemd in de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk of vervoersovereenkomst;
• de bedrijfsindelingscode die aan de zelfstandige is toegekend op basis van diens economische activiteiten; en
• de locatie waar de werkzaamheden worden verricht.

Om te bepalen in welke sector de ZZP-er werkt, kijkt de ZZP-er naar de activiteiten die de ZZP-er in Nederland uitvoert en de bovengenoemde criteria. Op de website voor standaard Bedrijfsindeling (SBI) kan de ZZP-er opzoeken in welke sector de werkzaamheden vallen.

De ZZP-er dient zich te melden als de ZZP-er werkt in een van de volgende sectoren of subsectoren. Deze (sub)sectoren worden in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) aangeduid met de volgende classificaties:

A Landbouw, bosbouw en visserij, de afdeling en klasse:
• 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht; • 03.12 Binnenvisserij.

C Industrie, de afdelingen en groepen:

• 10.1 Slachterijen en vleesverwerking;

• 10.2 Visverwerking;

• 10.3 Verwerking van aardappels, groente en fruit;

• 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten;

• 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm;

• 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten);

• 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur (elektromotoren, batterijen, huishoudapparaten etc.)

• 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten; • 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen;
• 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten.

F Bouwnijverheid

H Vervoer en opslag, de groep:

• 49.4 Goederenvervoer over de weg, tenzij de tijdelijke arbeid uitsluitend bestaat uit het vervoeren van goederen door Nederland zonder in Nederland te laden of te lossen;

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, de groepen:

• 81.2 Reiniging;

• 81.3 Landschapsverzorging.

Q Gezondheids- en welzijnszorg, de groepen:

• 86.1 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting;
• 87.1 Verpleeghuizen;
• 87.2 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten;

• 87.3 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

• 87.9 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting;

• 88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten;

• 88.9 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten.

Om te bepalen in welke sector de ZZP-er werkt, kijkt de ZZP-er alleen naar de activiteiten die de ZZP-er in Nederland uitvoert.

Gedetacheerde werknemers met een nationaliteit van buiten de EER en Zwitserland

Gelden er aanvullende vereisten voor gedetacheerde vreemdelingen?

Vreemdelingen moet doorgaans een tewerkstellingsvergunning hebben om in Nederland te mogen werken. Voor gedetacheerde vreemdelingen geldt een uitzondering: op grond artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) geldt een notificatieplicht voor de detachering van werknemers uit derde landen die rechtmatig gewoonlijk in een andere lidstaat werken. Vanaf 1 maart 2020 worden gedetacheerde vreemdelingen genotificeerd door hen via postedworkers.nl in het online meldloket te melden. De dienstverrichter dient in het meldloket aan te geven dat zijn werknemer uit een derde land komt.

Indien de dienstverrichter een werknemer uit een derde land langer dan 3 maanden naar Nederland detacheert (via artikel 1e Buwav), dient de dienstverrichter of de werknemer een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de IND een dergelijke aanvraag krijgt, verifieert de IND of er inderdaad gemeld is. Heeft de dienstverrichter een jaarmelding ingediend voor een werknemer uit een derde land, en wilt de dienstverrichter voor deze werknemer een verblijfsvergunning aanvragen? Dan dient de dienstverrichter een reguliere melding voor deze werknemer in te dienen in het online meldloket, zodat de IND kan zien voor welke duur deze werknemer vermoedelijk in Nederland zal werken.

Welke reisdocumenten moeten gedetacheerde werknemers hebben?

De werknemers die te werk gesteld worden moeten beschikken over een reisdocument. De werknemers moeten beschikken over een reisdocument. Voor inwoners van de landen van de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland volstaat een nationaal paspoort of een identiteitskaart. Werknemers van buiten de EU moeten naast hun nationaal paspoort, een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning hebben voor het EER-land waar zij gewoonlijk werken, ten minste geldig voor de gehele duur van de detachering naar Nederland.

Informatie afkomstig van https://www.postedworkers.nl/faq